kredikart2
dogalgaz2

Yeni SHÇEK Sözleşmeli Personel Alımı 2011

Ana Sayfa » Gündem » Yeni SHÇEK Sözleşmeli Personel Alımı 2011
Paylaş
Tarih : 20 Mart 2011 - 20:37

23 mart 2011 başvuru için son gün!

SHÇEK sözleşmeli personel alımı yapacaktır. Başbakanlığın
yaptığı bu güzel alım için ilan yayınlandı. Aşağıda inceleyebilirsiniz.

T.C. BAŞBAKANLIK SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ

MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATINA ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLANI

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra
Teşkilatında çalıştırılmak üzere 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına
İlişkin Esaslar” ın Ek Madde 2 nin (c) bendi ile Ek Madde 5′e göre Mütercim,
Sosyolog, Çocuk Eğiticisi, Sosyal Çalışmacı, Psikolog, Fizyoterapist, Çocuk
Gelişimcisi, Diyetisyen, Hemşire, Sağlık Memuru, Öğretmen ve Din Görevlisi
pozisyonlarından lisans düzeyleri için KPSSP3, önlisans düzeyleri için KPSSP93
ve ortaöğretim düzeyleri için KPSSP94 puan türü sıralaması esas alınmak
suretiyle yapılacak sözlü sınavı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun
değişik 4/B maddesine göre, aynı esasların Ek Madde 2 nin (b) bendi kapsamında
Mühendis pozisyonları için KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türü sıralaması esas
alınmak suretiyle Kurumumuzca yapılacak yerleştirme ile sözleşmeli personel
alınacaktır.

1- ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER VE POZİSYONLAR:

A) GENEL ŞARTLAR

1) Türk vatandaşı olmak. (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.)

2) Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak, bir meslek veya
sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni
Kanununun 12 nci maddesine göre kazai rüşt kararı almış olmak.

3) Kamu haklarından mahrum bulunmamak. .

4) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa
bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis
cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar,
Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı
suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet,
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,
ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan
malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak

5) 657 sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini
devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

6) Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B
maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı
hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme
dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç
sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl
geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler”
hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin müracaatı
alınmayacaktır.

7) Son müracaat tarihi itibariyle atanılacak pozisyon için gerekli programdan
mezun olmak.

Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş
ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş olmak.

9) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı almıyor olmak.

El) POZİSYON VE ÜCRETLER:

1) Pozisyon sayıları ve sözleşme brüt ücretleri: SHÇEK Genel Müdürlüğü
internet adresinde (www.shcek.gov.tr) “Ek I Sayılı Liste” olarak
yayımlanacaktır.

2) Pozisyonların il dağılımı: SHÇEK Genel Müdürlüğü internet adresinde
(www.shcek.gov.tr) “Ek II Sayılı Liste” olarak yayımlanacaktır.

C) YAPILACAK SINAVLAR VE ÖZEL ŞARTLAR:

1) Mütercim Sınavı SHÇEK Genel Müdürlüğü Internet (www.shcek.gov.tr)
adresinde yayımlanacaktır.

2) Çocuk Eğiticisi Sınavı : SHÇEK Genel Müdürlüğü İnternet (www.shcek.gov.tr)
adresinde yayımlanacaktır.

3) Sosyolog Sınavı : SHÇEK Genel Müdürlüğü İnternet (www.shcek.gov.tr)
adresinde yayımlanacaktır.

4) Sosyal Çalışmacı Sınavı : SHÇEK Genel Müdürlüğü İnternet
(www.shcek.gov.tr) adresinde yayımlanacaktır.

5) Psikolog Sınavı : SHÇEK Genel Müdürlüğü İnternet (www.shcek.gov.tr)
adresinde yayımlanacaktır. *

6) Fizyoterapist Sınavı : SHÇEK Genel Müdürlüğü İnternet (www.shcek.gov.tr)
adresinde yayımlanacaktır.

7) Çocuk Gelişimcisi Sınavı : SHÇEK Genel Müdürlüğü İnternet
(www.shcek.gov.tr) adresinde yayımlanacaktır.

8) Diyetisyen
Sınavı : SHÇEK Genel Müdürlüğü İnternet (www.shcek.gov.tr) adresinde
yayımlanacaktır.

9) Hemşire Sınavı : SHÇEK Genel Müdürlüğü İnternet (www.shcek.gov.tr)
adresinde yayımlanacaktır.

10) Sağlık Memuru Sınavı : SHÇEK Genel Müdürlüğü İnternet (www.shcek.gov.tr)
adresinde yayımlanacaktır.

11) Öğretmen Sınavı : SHÇEK Genel Müdürlüğü İnternet (www.shcek.gov.tr)
adresinde yayımlanacaktır.

12) Din Görevlisi Sınavı : SHÇEK Genel Müdürlüğü İnternet (www.shcek.gov.tr)
adresinde yayımlanacaktır.

13) Mühendis : SHÇEK Genel Müdürlüğü İnternet (www.shcek.gov.tr) adresinde
yayımlanacaktır.

2- BAŞVURUYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

A) BAŞVURU TARİHİ VE YERİ:

1) Başvuru Tarihî: 14/03/2011 – 23/03/2011 tarihleri arasında şahsen
yapılacaktır. (Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir). Başvuru
23/03/2011 tarihi saat 17.00′da sona erecektir.

2) Başvuru Yeri: Kurumumuz internet sitesinde (www.shcek.gov.tr) yayımlanan
başvuru formunun çıktısı alınarak doldurulduktan sonra İl Sosyal Hizmetler
Müdürlüklerinden herhangi birine müracaat edile çektir. Birden fazla İl
Müdürlüğüne ve birden fazla unvan için başvuru yapılmayacaktır.

B) BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN BELGELER:

1) Başvuru Talep Formu, (İl Sosyal Hizmetler Müdürlüklerince sistemden
alınacaktır.)

2) Öğrenim belge fotokopisi,

3) Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

4) KPSS sonuç belgesi,

5) Adli sicil kaydı bulunanlardan “sabıka sorgulama belgesi” ile buna ilişkin
mahkeme kararı. ,

Adaylar belgelerin asılları veya noter tasdikli örnekleri ile birlikte İl
Sosyal Hizmetler Müdürlüklerine şahsen başvurmaları gerekmektedir. İl
Müdürlüklerinde görevli personelce belgelerin birer örnekleri onaylanarak teslim
alındıktan sonra asılları adaylara geri verilecektir.

C) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ATAMA :

1. Mütercim, Çocuk Eğiticisi, Sosyolog, Sosyal Çalışmacı, Psikolog,
Fizyoterapist, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Hemşire, Sağlık Memuru, Öğretmen
ve Din Görevlisi pozisyonlarına başvuru yapan adaylardan KPSS (B) grubu puanı
esas alınarak en yüksek puandan başlayarak sıraya konulmak kaydıyla her unvan
için boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonunun 10 katı kadar aday sözlü
sınavına çağrılmak üzere belirlenecektir. Son sıradaki aday sayısının birden
fazla olması halinde, eşit puan almış adayların tümü sözlü sınaVa
çağrılacaktır.

2. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar ile sözlü sınav tarihi ve yeri,
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü internet sayfasında
(www.shcek.gov.tr) ayrıca ilan edilecektir.

3. Sözlü sınavında 100 tam puan üzerinden puan verilecektir. Sözlü sınavına
katılmayan adaylar başarısız sayılarak değerlendirmeye alınmayacaktır.

4. Başarı puanı KPSS (B) grubu puanının %40′ı sözlü sınav puanının %60′ı esas
alınarak belirlenecektir.

5. Sınav sonucu bir sonraki sınav yapılıncaya kadar geçerlidir.

6. Atamalar; Başarı Puanı esas alınarak, en yüksek puan alan adaydan
başlanarak sıraya konulmak kaydıyla, ilan edilen boş pozisyon sayısı kadar aday
atanmaya hak kazanacaktır. Başarı puan sıralaması sonucunda puanların eşit
olması halinde; doğum tarihi önce olan adaya, bununda eşit olması halinde
mezuniyet tarihi önce olan adaya öncelik tanınacaktır.

7. Adaylar en fazla 10 il tercihinde bulunabilecektir. Ayrıca adaylar
tercihler dışında;

“a)Tercihlerime yerleştirilememem halinde tercih harici atamayı kabul
ediyorum. b)Tercih harici atamayı kabul etmiyorum”

Seçeneklerinden birini zorunlu olarak seçmesi gerekmektedir. Tercihlerine
yerleşemeyen ve tercih dışı seçenek olarak (a) “Tercihlerime yerleştirilememem
halinde tercih harici atamayı kabul ediyorum” seçeneği işaretlenmiş ise atanmaya
hak kazanıp süresi içerisinde başvurmayanlar ile ataması iptal edilen adayların
yerine veya herhangi bir nedenle atama yapılamadığı için boş kalan pozisyonlara
puan sıralaması ve kurumsal ihtiyaca göre resen atama yapılacaktır, (b) “Tercih
harici atamayı kabul etmiyorum” seçeneği işaretlenmiş ise boş kalan pozisyonlar
için ilgili aday tekrar değerlendirmeye alınmayacaktır.

8. Mühendis pozisyonuna başvuru yapacak adaylardan KPSS (B) grubu KPSSP3 puan
türü esas alınarak en yüksek puandan başlayarak sıraya konulmak suretiyle boş
bulunan sözleşmeli personel pozisy onlarına yerleştirmesi yapılacaktır.

9. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik
evrak verdiği sonradan tespit edilen adayların müracaatları kabul edilmeyecek,
atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu durumda ki adaylar hakkında
genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

D) TEBLİGAT :

Sözleşmeli Personel alımı ile ilgili tüm duyuru, ilanlar ve bilgilendirmeler
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü (www.shcek.gov.tr)
internet adresinde yayımlanacaktır. Yayımlanacak bu duyuru, ilan ve
bilgilendirmeler tebligat mahiyetinde olacağından, adaylara ayrıca bir tebligat
yapılmayacaktır.

E) ATANMAYA HAK KAZANANLARDAN İSTENİLECEK BELGELER :

1) Sağlık Kurulu Raporu (son altı ay içerisinde sağlık raporu vermeye yetkili
tam teşekküllü Devlet hastanesinden alınmış)

2) Öğrenim Belgesinin Aslı veya Noter Tasdikli Sureti.

3) Askerlik Durum Belgesi.

4) 6 Adet Fotoğraf.(mevzuata uygun yeni çekilmiş)

5) Sabıka Kaydı, (cumhuriyet savcılığından yeni tarihli)

6) Nüfus Cüzdanının Fotokopisi

7) Varsa Daha Önce Çalıştığı Hizmetleri Gösterir Belge

Mal Bildirimi Formu.(www.shcek.gov.tr adresinden temin edilerek arkalı önlü
tek sayfa)

9) Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi(www.shcek.gov.tr adresinden temin
edilecektir).

İLAN OLUNUR.

SPONSOR REKLAMLAR

BENZER HABERLER

83a
İnternetten toner satın alınır mı?

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); HP muadil tonerler serisi, satın alabileceğiniz kaliteli hp tonerler ile meric.com adresini

48975180029088910143
Z4 Ekran Koruyucu

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Z4 Ekran Koruyucu   Teknolojinin gelişmesi ile birlikte oldukça yaygın şekilde kullanılan

recep-1
Online film keyfi

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Zamanı güzel bir şekilde geçirmek için öncelikle değerlendirebileceğiniz seçenekleri

Facebook Hesabınızla Bu Habere Yorum Yapabilirsiniz

deri mont - msn kaydol