Ultimate magazine theme for WordPress.

Öğretmenlerin 2019 Yılı İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu

0 401

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü. 2019 Yılı Yıl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Duyurusunu yayınladı.

Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında görevli kadrolu öğretmenlerin 2019 yılı il içi isteğe bağlı

yer değiştirme işlemleri, 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe

giren Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği doğrultusunda

aşağıda belirtilen açıklamalar çerçevesinde yapılacaktır.

 1. Bakanlığımız eğitim kurumlarında kadrolu olarak görev yapan öğretmenlerden 30 Eylül 2019

tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, il

içinde yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.

 1. Halen zorunlu çalışma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere 4, 5 ve 6’ncı hizmet alanlarındaki

eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden, bulundukları eğitim kurumlarında 30 Eylül

2019 tarihi itibarıyla 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, istemeleri hâlinde, il içinde

zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumlarına yer değiştirme isteğinde

bulunabileceklerdir.

 1. Zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunan ve 1, 2 ve 3’üncü hizmet alanlarındaki eğitim

kurumlarında görev yapan öğretmenlerden, başvuruların son günü itibarıyla adaylığı kaldırılmış

olanlar, istemeleri hâlinde 3 yıllık çalışma süresi şartı aranmadan il içinde zorunlu çalışma

yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumlarına yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.

 1. Halen zorunlu çalışma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere 4, 5 ve 6’ncı hizmet alanlarındaki

eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden, 30 Eylül 2019 tarihi itibarıyla zorunlu

çalışma yükümlüğünü tamamlayacak olanlar, istemeleri halinde 3 yıllık çalışma süre şartı

aranmadan il içinde 1, 2 ve 3’üncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına yer değiştirme

isteğinde bulunabileceklerdir.

 1. Üç yıllık sürenin hesabında öğretmenin;
 2. a) Kadrosunun bulunduğu eğitim kurumunda sözleşmeli öğretmen veya asker öğretmen olarak

geçirdiği süreler dâhil, fiilen öğretmen olarak geçirdiği süreler ile diğer eğitim kurumlarında

ders okutmak üzere ya da eğitim kurumu yöneticisi olarak görevlendirildiği süreler,

 1. b) Hizmetin gereği olarak il içinde veya iller arasında yer değişikliği yapılanlardan yargı kararı

gereğince eski görev yerine iade edilenlerin eski ve yeni görev yerlerindeki hizmet süreleri,

 1. c) Görevli oldukları eğitim kurumunun dönüştürülmesi, kapanması, eğitim kurumunda norm kadro

fazlası olmaları veya hizmetin gereği ve çeşitli nedenlere bağlı olarak idari tasarrufla istekleri

doğrultusunda ya da resen görev yerleri değiştirilen öğretmenlerin bulundukları eğitim

kurumlarında ve daha önceki eğitim kurumlarında geçen hizmet süreleri,

birlikte değerlendirilecektir.

2

 1. İl içi yer değişikliğine başvuracak öğretmenlerin hizmet puanları, 24 Mayıs 2019 tarihi dikkate

alınarak belirlenecektir.

 1. Halen görev yaptıkları eğitim kurumunda ihtiyaç ve norm kadro fazlası olan öğretmenler ile

eğitim kurumlarında ikinci görev kapsamında yönetici olarak görev yapmakta olanlardan

yöneticiliğe devam etmek istemeyenler, 3 yıllık çalışma süre şartı aranmaksızın yer değiştirme

isteğinde bulunabileceklerdir.

 1. Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilen öğretmenler,

görevlendirmeleri sona erdirilmedikçe yer değiştirme isteğinde bulunamayacaktır ancak;

kadrolarının bulunduğu eğitim kurumuna dönen öğretmenlerden kadrolarının olduğu eğitim

kurumunda en az 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, il içi yer değişikliği isteğinde

bulunabileceklerdir.

 1. Başvurular, elektronik ortamda alınacaktır. Başvurular, sırasıyla eğitim kurumu müdürlüğü, ilçe

ve il millî eğitim müdürlüklerince onaylandıktan sonra geçerlilik kazanacak ve bu birimlerin

herhangi biri tarafından onaylanmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.

 1. Yer değiştirme iş ve işlemleri ile başvuruların onaylanmasından veya reddedilmesinden sırasıyla

eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerinin yöneticileri yetkili ve sorumlu olacaktır.

 1. İl içinde yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenlerden görev yaptığı il/ilçe dışında

bulunanlar, her türlü iletişim aracıyla kadrosunun bulunduğu eğitim kurumu müdürlüğünü

bilgilendirmek suretiyle başvurularının onaylanmasını isteyecek; eğitim kurumu yöneticileri de

süresi içinde başvuruları onaylayacaktır. Elektronik Başvuru Formlarının çıktısı, formu

onaylayan eğitim kurumu müdürlüklerince başvurusu onaylanan öğretmenlere daha sonra

imzalattırılacaktır.

 1. İl içinde isteğe bağlı yer değiştiren öğretmenler aynı atama döneminde;
 2. a) Atamalarının yapıldığı tarihten sonra oluşan mazeret durumları hariç ayrıldıkları ilçeye

mazerete bağlı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunamayacaklardır.

 1. b) İller arasında isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunamayacaktır. Ancak bunlardan, il

içinde yer değişikliği yapıldıktan sonra mazeretleri oluşanlar, mazeret durumundan iller arası

yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.

İl içi isteğe bağlı yer değişikliği başvurusunda bulunacak öğretmenlerin, bu hususları göz önünde

bulundurmaları gerekmektedir.

3

 1. Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler; Elektronik Başvuru Formuna yansıtılacak

kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı ve benzeri bilgilerini

başvuru yapmadan önce MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek yanlış ya da

eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim

müdürlüklerinden talep edeceklerdir.

 1. Yurt dışında görevlendirilenler ile aylıksız izinli olan öğretmenlerden yurt dışı görev süresi veya

aylıksız izinlerinin 30 Eylül 2019 tarihine kadar sona ereceğini belgelendirenler, diğer şartları da

taşımaları kaydıyla yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir. Yer değişikliği

gerçekleştirilen öğretmenlerden en geç 01 Ekim 2019 tarihi itibarıyla görevine başlamayanların

atamaları il millî eğitim müdürlüklerince iptal edilecektir.

 1. İl içinde soruşturma sonucu görev yeri değiştirilen öğretmenlerin hizmet süresinin hesabında

daha önce görevli oldukları eğitim kurumlarında geçen hizmetleri de dikkate alınacaktır. Ancak

bu durumdaki öğretmenler, 3 yıl geçmeden aynı ilçe içerisinde yer değişikliği yapılanlar daha

önce görev yaptıkları eğitim kurumuna, ilçe dışına yer değişikliği yapılanlar daha önce görev

yaptıkları ilçeye atanmak üzere yer değiştirme isteğinde bulunamayacaklardır.

 1. Başvuru süresi içinde öğretmenler, görevli oldukları eğitim kurumuna ya da kadrolarının

bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne dilekçe vermek suretiyle yer değiştirme başvurusunu

elektronik ortamda iptal ettirebileceklerdir.

 1. Öğretmenler, il içi yer değişikliği başvurularında en çok 40 eğitim kurumu tercih

edebileceklerdir.

 1. Bilişim Teknolojileri alan öğretmenlerinden “Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri

Öğretmenliği”, “Matematik-Bilgisayar Bölümü”, “İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri”, “Bilgisayar

Teknolojisi Bölümü/Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü” ve “Bilgi

Teknolojileri”, “Yönetim Bilişim Sistemleri” mezunları, mesleki ve teknik ortaöğretim

kurumlarını tercih edemeyeceklerdir.

 1. Spor liselerinin beden eğitimi, güzel sanatlar liselerinin görsel sanatlar ve müzik alan

öğretmenleri aynı tür eğitim kurumlarını isteyebilecekleri gibi diğer eğitim kurumlarını da tercih

edebileceklerdir.

 1. Spor liseleri ve güzel sanatlar liseleri dışındaki eğitim kurumlarında görevli görsel sanatlar,

müzik ve beden eğitimi alan öğretmenlerinden daha önce ilgili mevzuatına göre spor liseleri ile

güzel sanatlar liselerine atanmış olanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren aradan beş yıldan fazla

süre geçmemiş olması şartıyla bu eğitim kurumlarını tercih edebileceklerdir.

4

 1. Halen özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler ile bilim

ve sanat merkezlerinde görev yapan öğretmenler, 30 Eylül 2019 tarihinde 3 yıllık çalışma

süresini tamamlamaları ve istemeleri halinde kapsam dışındaki diğer eğitim kurumlarını tercih

edebileceklerdir.

 1. Doğrudan Bakanlık merkez teşkilâtına bağlı eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler,

istemeleri halinde 3 yıllık çalışma süresi şartı aranmadan il içi yer değiştirme isteğinde

bulunabileceklerdir.

 1. İl içi yer değiştirmeler, hizmet puanı üstünlüğüne göre öğretmenlerin tercihleri de dikkate

alınarak valiliklerce yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki

hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin

devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.

 1. İl içi isteğe bağlı yer değiştirme kapsamında görev yeri değiştirilen öğretmenlerin yer değiştirme

işlemleri iptal edilmeyecektir. Öğretmenlerin, başvuru yaparken bu hususu göz önünde

bulundurmaları gerekmektedir. Ancak bunlardan, yer değiştirmeleri gerçekleştirildikten sonra

yürürlükteki yönetmelikte belirtilen mazeret durumlarından biri oluşanların atamaları, görev

yerlerinden ayrılmamış olmaları kaydıyla iptal edilebilecektir. Ataması iptal edilenlerden önceki

görev yerlerinde alanlarında norm kadro bulunmayanlar, il içindeki diğer eğitim kurumlarında

alanlarında boş bulunan norm kadrolara valiliklerce atanacaktır.

 1. İl içi yer değiştirme başvuruları 21-24 Mayıs 2019 tarihleri arasında alınacak; atamalar ve

kararname işlemleri valiliklerce en geç 29 Mayıs 2019 tarihine kadar sonuçlandırılacak ve

ataması yapılanların ilişik kesme işlemleri 14 Haziran 2019 tarihinden itibaren başlatılacaktır.

 1. Yer değiştirme başvurularına ilişkin tereddütler öncelikle il millî eğitim müdürlüklerince

giderilecek; bu şekilde giderilemeyen tereddütler ise Bakanlığa bildirilecektir. Yukarıda

belirtilen açıklamalarda yer almayan hususlarda Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer

Değiştirme Yönetmeliği hükümleri esas alınacaktır. (BSHA)

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.