4/B’li personel, KPDS dil tazminatı alabilir mi?

21 Mart 2011 Pazartesi, 21:18
4/B’li personel, KPDS dil tazminatı alabilir mi?
Soru:

Sanayi ve Ticaret bakanlığı bünyesinde mühendis unvanıyla çalışan 4B’li
personelim. KPDS puanımla dil tazminatı almam mümkün müdür?

Cevap:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 26.06.2009 tarih ve 5917 sayılı Kanunun
47 maddesi ile değişik 4 üncü maddesinin ( B) bendinde “Kalkınma planı, yıllık
program ve iş programlarında yer alan önemli projelerin hazırlanması,
gerçekleştirilmesi, işletilmesi ve işlerliği için şart olan, zaruri ve istisnai
hallere münhasır olmak üzere özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç
gösteren geçici işlerde, (Değişik 26.06.2009-5917/47. madde)Bakanlar Kurulunca
belirlenen esas ve usuller çerçevesinde kurumun teklifi ve Devlet Personel
Başkanlığının görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca vizelenen pozisyonlarda, mali
yılla sınırlı olarak sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen ve işçi
sayılmayan kamu hizmeti görevlileridir.

Ancak, yabancı uyrukluların;tarihi belge ve eski harflerle yazılmış arşiv
kayıtlarını değerlendirenlerin;mütercimlerin;tercümanların;Milli Eğitim
Bakanlığında norm kadro sonucu ortaya çıkan öğretmen ihtiyacının kadrolu
öğretmen istihdamıyla kapatılamaması hallerinde öğretmenlerin, dava adedinin
azlığı nedeni ile kadrolu avukat istihdamının gerekli olmadığı yerlerde
avukatların, (…) kadrolu istihdamın mümkün olamadığı hallerde, tabip veya
uzman tabiplerin;Adli Tıp Müessesesi uzmanlarının;Devlet Konservatuarları
sanatçı öğretim üyelerinin;İstanbul Belediyesi Konservatuarı sanatçılarının;bu
Kanuna tabi kamu idarelerinde ve dış kuruluşlarda belirli bazı hizmetlerde
çalıştırılacak personelin de zorunlu hallerde sözleşme ile istihdamları caizdir.
Sözleşmeli personel seçiminde uygulanacak sınav ile istisnaları, bunlara
ödenebilecek ücretlerin üst sınırları ile verilecek iş sonu tazminatı miktarı,
kullandırılacak izinler pozisyon unvan ve nitelikleri, sözleşme fesih halleri,
pozisyonların iptali, istihdamına dair hususlar ile sözleşme esas ve usulleri
Devlet Personel Başkanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine
Bakanlar Kurulunca belirlenir.”hükmü yer almaktadır. Kamu kurum ve kuruluşları
657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin ( B) bendi hükmü uyarınca
sözleşmeli personel istihdam edilmektedir

Mezkur Maddenin ikinci fıkrası hükmü uyarınca 06.06.1978 Tarih ve 7/15754
Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kararlaştırılan Sözleşmeli Personel
Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar 28.6.1978 tarih ve 16330 Sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Esasların 3 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasında “Sözleşme ile
çalıştırılacak personele sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında ödeme
yapılamaz ve sözleşmelere bu yolda hüküm konulamaz.
”denilmektedir.

Kamu çalışanlarına dil tazminatı ödenmesine ilişkin düzenlemeler 570 sayılı
Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2
nci maddesinde düzenlenmiştir. Mezkur 2 inci madde de “Aylıklarını 657
sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel
Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 2802
sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu
hükümlerine göre almakta olan personelden, (kadro karşılık gösterilmek
suretiyle sözleşmeli olarak çalışan personel dahil), Maliye Bakanlığı ve Devlet
Personel Başkanlığınca müştereken belirlenen dillerden yine bu iki kurum
tarafından tespit olunan esas ve usuller çerçevesinde yapılan yabancı dil seviye
tespiti sonunda her bir dil için (A) düzeyinde başarılı olanlara 1500, (B)
düzeyinde başarılı olanlara 600, (C) düzeyinde başarılı olanlara 300 gösterge
rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutarı geçmemek üzere
Maliye Bakanlığının teklifi ve Başbakan onayı ile belirlenecek miktarlarda aylık
yabancı dil tazminatı ödenebilir.
Ödenecek yabancı dil tazminatı farklı
diller için farklı miktarlarda belirlenebileceği gibi, personelin görev yeri,
kadro unvanı ve sorumluluğuna, bildiği yabancı dil sayısına ve düzeyine göre de
farklı miktarlarda belirlenebilir.
Bu madde uyarınca yapılan sınavlar beş yıl
süreyle geçerlidir. Bu sürenin bitiminde sınava girmeyenlerin yabancı dil
seviyeleri bir alt düzeye inmiş sayılır, seviyeleri (C) düzeyinde olanların
yabancı dil tazminatları kesilir. Bu madde uyarınca yapılan sınavlara diğer
mevzuatla yapılan atıflara ilişkin olarak da bu fıkra hükmü
geçirlidir.
Yabancı dil tazminatına hak kazanmada ve ödemelerde aylıklara
ilişkin hükümler uygulanır ve damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve
kesintiye tabi tutulmaz.”hükmü yer almaktadır. Anılan maddenin kapsamına 657
sayılı Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edilen
personel dahil değildir.

Yukarıda yer verilen mevzuat uyarınca 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin
(B) bendi uyarınca sözleşmeli uyarınca mühendis unvanı ile istihdam edilen
personele 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin hükmü uyarınca dil tazminatı
ödenmesi imkanı bulunmamaktadır.

You must be logged in to post a commentLogin