Çiçek-Vitrini
 • Arkadaşlık İlanları
 • 4/B’li personel, KPDS dil tazminatı alabilir mi?

  Ana Sayfa » Sağlık Yaşam » 4/B’li personel, KPDS dil tazminatı alabilir mi?
  Paylaş
  Tarih : 21 Mart 2011 - 21:18
  Soru:

  Sanayi ve Ticaret bakanlığı bünyesinde mühendis unvanıyla çalışan 4B’li
  personelim. KPDS puanımla dil tazminatı almam mümkün müdür?

  Cevap:

  657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 26.06.2009 tarih ve 5917 sayılı Kanunun
  47 maddesi ile değişik 4 üncü maddesinin ( B) bendinde “Kalkınma planı, yıllık
  program ve iş programlarında yer alan önemli projelerin hazırlanması,
  gerçekleştirilmesi, işletilmesi ve işlerliği için şart olan, zaruri ve istisnai
  hallere münhasır olmak üzere özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç
  gösteren geçici işlerde, (Değişik 26.06.2009-5917/47. madde)Bakanlar Kurulunca
  belirlenen esas ve usuller çerçevesinde kurumun teklifi ve Devlet Personel
  Başkanlığının görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca vizelenen pozisyonlarda, mali
  yılla sınırlı olarak sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen ve işçi
  sayılmayan kamu hizmeti görevlileridir.

  Ancak, yabancı uyrukluların; tarihi belge ve eski harflerle yazılmış arşiv
  kayıtlarını değerlendirenlerin; mütercimlerin; tercümanların; Milli Eğitim
  Bakanlığında norm kadro sonucu ortaya çıkan öğretmen ihtiyacının kadrolu
  öğretmen istihdamıyla kapatılamaması hallerinde öğretmenlerin, dava adedinin
  azlığı nedeni ile kadrolu avukat istihdamının gerekli olmadığı yerlerde
  avukatların, (…) kadrolu istihdamın mümkün olamadığı hallerde, tabip veya
  uzman tabiplerin; Adli Tıp Müessesesi uzmanlarının; Devlet Konservatuarları
  sanatçı öğretim üyelerinin; İstanbul Belediyesi Konservatuarı sanatçılarının; bu
  Kanuna tabi kamu idarelerinde ve dış kuruluşlarda belirli bazı hizmetlerde
  çalıştırılacak personelin de zorunlu hallerde sözleşme ile istihdamları caizdir.
  Sözleşmeli personel seçiminde uygulanacak sınav ile istisnaları, bunlara
  ödenebilecek ücretlerin üst sınırları ile verilecek iş sonu tazminatı miktarı,
  kullandırılacak izinler pozisyon unvan ve nitelikleri, sözleşme fesih halleri,
  pozisyonların iptali, istihdamına dair hususlar ile sözleşme esas ve usulleri
  Devlet Personel Başkanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine
  Bakanlar Kurulunca belirlenir.” hükmü yer almaktadır. Kamu kurum ve kuruluşları
  657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin ( B) bendi hükmü uyarınca
  sözleşmeli personel istihdam edilmektedir

  Mezkur Maddenin ikinci fıkrası hükmü uyarınca 06.06.1978 Tarih ve 7/15754
  Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kararlaştırılan Sözleşmeli Personel
  Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar 28.6.1978 tarih ve 16330 Sayılı Resmi Gazete’de
  yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

  Söz konusu Esasların 3 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasında “Sözleşme ile
  çalıştırılacak personele sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında ödeme
  yapılamaz ve sözleşmelere bu yolda hüküm konulamaz.
  ” denilmektedir.

  Kamu çalışanlarına dil tazminatı ödenmesine ilişkin düzenlemeler 570 sayılı
  Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2
  nci maddesinde düzenlenmiştir. Mezkur 2 inci madde de “Aylıklarını 657
  sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel
  Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 2802
  sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu
  hükümlerine göre almakta olan personelden, (kadro karşılık gösterilmek
  suretiyle sözleşmeli olarak çalışan personel dahil), Maliye Bakanlığı ve Devlet
  Personel Başkanlığınca müştereken belirlenen dillerden yine bu iki kurum
  tarafından tespit olunan esas ve usuller çerçevesinde yapılan yabancı dil seviye
  tespiti sonunda her bir dil için (A) düzeyinde başarılı olanlara 1500, (B)
  düzeyinde başarılı olanlara 600, (C) düzeyinde başarılı olanlara 300 gösterge
  rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutarı geçmemek üzere
  Maliye Bakanlığının teklifi ve Başbakan onayı ile belirlenecek miktarlarda aylık
  yabancı dil tazminatı ödenebilir.
  Ödenecek yabancı dil tazminatı farklı
  diller için farklı miktarlarda belirlenebileceği gibi, personelin görev yeri,
  kadro unvanı ve sorumluluğuna, bildiği yabancı dil sayısına ve düzeyine göre de
  farklı miktarlarda belirlenebilir.
  Bu madde uyarınca yapılan sınavlar beş yıl
  süreyle geçerlidir. Bu sürenin bitiminde sınava girmeyenlerin yabancı dil
  seviyeleri bir alt düzeye inmiş sayılır, seviyeleri (C) düzeyinde olanların
  yabancı dil tazminatları kesilir. Bu madde uyarınca yapılan sınavlara diğer
  mevzuatla yapılan atıflara ilişkin olarak da bu fıkra hükmü
  geçirlidir.
  Yabancı dil tazminatına hak kazanmada ve ödemelerde aylıklara
  ilişkin hükümler uygulanır ve damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve
  kesintiye tabi tutulmaz.”hükmü yer almaktadır. Anılan maddenin kapsamına 657
  sayılı Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edilen
  personel dahil değildir.

  Yukarıda yer verilen mevzuat uyarınca 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin
  (B) bendi uyarınca sözleşmeli uyarınca mühendis unvanı ile istihdam edilen
  personele 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin hükmü uyarınca dil tazminatı
  ödenmesi imkanı bulunmamaktadır.

  SPONSOR REKLAMLAR

  BENZER HABERLER

  guzel-kiz-resimleri-6
  Hayatın kıymetini bilen arkadaşlar edinin!

  (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Hayatın kıymetini yeterince biliyor musunuz? Yaşam bir kere sahip olunan ve mutlaka değerinin

  artik-cocuu-olmayacak.jpg
  Yabancı Dizi İncelemeleri, Espor Forumu, Tictactown.com

  (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Yabancı Dizi İncelemeleri, Espor Forumu, Tictactown.com Hayatın monoton akışında TV dizileri

  haftann-android-oyunlar.jpg
  Android, Call Of Duty ve H1Z1 Şiddet Karşıtı Eylem Haberleri

  (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Android, Call Of Duty ve H1Z1 Şiddet Karşıtı Eylem Haberleri      Gündelik hayatınızdan

  Facebook Hesabınızla Bu Habere Yorum Yapabilirsiniz

  deri mont - msn kaydol - çiçek gönder