Son Dakika
13 Ekim 2015 Salı

1 yılda kaç kez hastalık raporu alınabilir?

21 Mart 2011 Pazartesi, 21:29
1 yılda kaç kez hastalık raporu alınabilir?
Soru:

Bir devlet memuru yılda kaç heyet raporu alabilir? BU YIL
10 GÜN NORMAL RAPOR VE 20 GÜN HEYETT OLMAK ÜZERE İKİ KEZ RAPOR KULLANDIM. Sağlık
sorunlarım var ve daha emekli olmama 3 yılım var. Bu yıl normal ve heyet olmak
üzere bütün yasal rapor haklarımı kullanmam gerekebilir. Yıllık yasal prosedür
ne kadardır. Teşekkür ederim.

Cevap:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 13/02/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunun
107 inci maddesi ile değişik “Hastalık ve refakat izni” başlıklı 105 inci
maddesinde “Memura, aylık ve özlük hakları korunarak, verilecek raporda
gösterilecek lüzum üzerine, kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir
tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı hâlinde onsekiz aya kadar, diğer hastalık
hâllerinde ise oniki aya kadar izin verilir.
Memurun, hastalığı sebebiyle
yataklı tedavi kurumunda yatarak gördüğü tedavi süreleri, hastalık iznine ait
sürenin hesabında dikkate alınır.
Bu maddede yazılı azamî süreler kadar izin
verilen memurun, bu iznin sonunda işe başlayabilmesi için, iyileştiğine dair
raporu (yurt dışındaki memurlar için mahallî usûle göre verilecek raporu) ibraz
etmesi zorunludur. İzin süresinin sonunda, hastalığının devam ettiği resmî
sağlık kurulu raporu ile tespit edilen memurun izni, birinci fıkrada belirtilen
süreler kadar uzatılır, bu sürenin sonunda da iyileşemeyen memur hakkında
emeklilik hükümleri uygulanır.
Bunlardan gerekli sağlık şartlarını yeniden
kazandıkları resmî sağlık kurullarınca tespit edilen ve emeklilik hakkını elde
etmemiş olanlar, yeniden memuriyete dönmek istemeleri hâlinde, niteliklerine
uygun kadrolara öncelikle atanırlar.
Görevi sırasında veya görevinden dolayı
bir kazaya veya saldırıya uğrayan veya bir meslek hastalığına tutulan memur,
iyileşinceye kadar izinli sayılır.
Hastalık raporlarının hangi hallerde,
hangi hekimler veya sağlık kurulları tarafından verileceği ve süreleri ile bu
konuya ilişkin diğer hususlar, Sağlık, Maliye ve Dışişleri Bakanlıkları ile
Sosyal Güvenlik Kurumunun görüşleri alınarak Devlet Personel Başkanlığınca
hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir.
Ayrıca, memurun bakmakla yükümlü
olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba,
eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi
uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu
raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak, üç aya
kadar izin verilir. Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılır.” hükmü yer
almaktadır.

Yer verilen hükmün 6 ıncı fıkrası hükmü uyarınca yürürlüğe konulması gereken
yönetmelik henüz yayımlanmamıştır.

Ancak, şu kadar düzenlenecek yönetmelikte memur 3 defa 6 defa rapor alır gibi
bir sınırlama konulamaz. Ancak daha önce olduğu gibi 40 veya 50 günden fazla
alınan tek hekim raporları sağlık kuruluna onaylattırılır veya heyet raporu
alınır şeklinde bir düzenleme yapılmasını ummaktayız.

Yukarıda yer alan hüküm uyarınca;

1- Hastalığınız bilinmemekle beraber kanser, verem ve akıl hastalığı gibi
uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı hâlinde onsekiz aya kadar,
rapora dayalı hastalık izni almanız mümkün bulunmaktadır.

2- Uzun süreli tedavi gerektirmeyen hastalıklar için ise oniki aya kadar
hastalık raporlarına dayalı hastalık izini verilir.

3- Hastalıkların devam etmesi halinde 12ve 18 aylık süreler bir o kadar daha
uzatılır.

4- Memurun yıl içerisinde alacağı bir rapor sınırlaması hükümde
bulunmamaktadır.

5- Yönetmelik ile belirli süreden fazla alınan doktor raporlarının heyet
raporu olması veya onaylatılması yönünde hüküm konulmasının mümkün olabileceği
değerlendirilmektedir.

Incoming search terms:

  • hamileler bir yılda en falz ne kadar rapor alınabilr

You must be logged in to post a comment Login